- Verantwoordelijk: 1Vest Immo Properties S.L
- Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens: om het verzoek via dit contactformulier te beheren.
- Rechten: u kunt uw recht op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van gegevens, onder andere, uitoefenen op het adres cathy@1vest-immo.com, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
- Aanvullende informatie: In ons privacybeleid vindt u aanvullende informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie, inclusief informatie over toegang, bewaring, rectificatie, verwijdering, beveiliging en andere onderwerpen.

WETTELIJKE WAARSCHUWING:

INVOERING:

Het doel van dit document is om de gebruiksregels van dit webportaal vast te stellen en te reguleren, met begrip van alle pagina's en hun inhoud, eigendom van 1VEST-IMMO PROPERTIES SL, die toegankelijk zijn via het domein marbellabesthome.com. Het gebruik van het webportaal schrijft de toestand van de gebruiker ervan toe en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe deze juridische kennisgeving zorgvuldig te lezen bij elk van de gelegenheden waarop hij van plan is ons webportaal te gebruiken, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

IDENTIFICATIEGEGEVENS:

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de volgende informatie hieronder weergegeven:

• Bedrijfsnaam: 1VEST-IMMO PROPERTIES SL

• CIF: B93571685

• Geregistreerd in het handelsregister van Malaga, T 5664, L 4571, F 94, S 8, H MA-141883, 1e registratie op 11.7.2017

• Adres: Avenida Reina Sofía 45 5A, 29680 Estepona (Málaga, Spanje)

• Telefoon: +34 657 432 857

• E-mail: cathy@1vest-immo.com

• Domeinnaam: www.1vest-immo.com

GEBRUIKERS EN GEBRUIKERS:

De toegang tot en het gebruik van dit portaal, schrijft de toestand van GEBRUIKER / O toe, die van genoemde toegang en gebruik de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. De bovengenoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

GEBRUIK VAN HET PORTAAL:

marbellabesthome.com biedt toegang tot verschillende informatie over onze entiteit, contactsecties, hyperlinks naar sociale netwerken, hierna inhoud die toebehoort aan 1VEST-IMMO PROPERTIES SL, of zijn licentiegevers, waartoe de gebruiker toegang kan hebben. De gebruiker of de gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de portal op zich. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud, of om het antwoord mogelijk te maken met betrekking tot uw vragen in de contactsecties van deze website, enz. Bij deze registratie is de gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie.

De gebruiker of de gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van het domein marbellabesthome.com. Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, evenals de schade veroorzaakt aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van 1VEST-IMMO PROPERTIES SL, kan aanleiding geven tot het uitoefenen van de wettelijk overeenkomstige acties en, indien van toepassing, tot de verantwoordelijkheden afgeleid van genoemde oefening.

GEGEVENSBESCHERMING

1VEST-IMMO PROPERTIES SL voldoet aan de bepalingen van de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, en de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten. We informeren u over alle juridische aspecten in ons Privacybeleid.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM:

1VEST-IMMO PROPERTIES SL is, alleen of als rechtverkrijgende, de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin opgenomen elementen (bijvoorbeeld: afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en vormgeving, etc.). Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom, alsook de Merkenwet en de aanvullende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie uitdrukkelijk verboden, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling ervan. van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met alle technische middelen, zonder de toestemming van 1VEST-IMMO PROPERTIES SL. Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot buitengerechtelijke of burgerlijke gerechtelijke procedures die overeenkomen met 1VEST-IMMO PROPERTIES SL. Op geen enkel moment, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent toegang, navigatie of gebruik van de website of de inhoud ervan aan de gebruiker of gebruiker geen enkel recht op daarin opgenomen onderscheidende tekens. De gebruiker of de gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van 1VEST-IMMO PROPERTIES SL te respecteren. In het geval dat de gebruiker of de gebruiker informatie van welke aard dan ook naar 1VEST-IMMO PROPERTIES SL stuurt via een van de kanalen die daarvoor in ons webportaal zijn ingeschakeld, verklaart, garandeert en aanvaardt de gebruiker of de gebruiker dat hij het recht heeft om dit te doen dus met volledige vrijheid, dat genoemde informatie geen inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten, of andere rechten van derden, en dat genoemde informatie niet vertrouwelijk of schadelijk is voor derden. De legitimiteit van de intellectuele of industriële eigendomsrechten die overeenkomen met de inhoud die door derden wordt geleverd, is uitsluitend hun verantwoordelijkheid.

VERANTWOORDELIJKHEID:

1VEST-IMMO PROPERTIES SL is niet verantwoordelijk voor eventueel oneigenlijk gebruik dat derden van deze website maken, noch voor de informatie die zij via deze website aan derden doorgeven. Zowel de toegang tot de portalen van 1VEST-IMMO PROPERTIES SL als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het uitvoert. 1VEST-IMMO PROPERTIES SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van de op het portaal gepubliceerde informatie, noch voor de geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of gegevensschade veroorzaken of kunnen veroorzaken, veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie.

1VEST-IMMO PROPERTIES SL is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden van waaruit het portaal kan worden bereikt, noch voor de wettigheid van andere websites van derden, die kunnen worden gelinkt of gelinkt vanaf dit portaal, op voorwaarde dat:

a) niet daadwerkelijk weet dat de activiteit of informatie waarnaar het verwijst of aanbeveelt, onwettig is of dat het eigendom of rechten van een schadevergoedingsplichtige derde schaadt, of

b) Als u deze heeft, handel dan ijverig om de bijbehorende link te verwijderen of uit te schakelen.

Het zal duidelijk zijn dat de dienstverlener over de in paragraaf a) bedoelde effectieve kennis beschikt wanneer een bevoegde instantie de onwettigheid van de gegevens heeft verklaard, de intrekking ervan heeft gelast of de toegang daartoe onmogelijk is, of het bestaan van de schade is vastgesteld en de aanbieder op de hoogte is van de bijbehorende oplossing, onverminderd de procedures voor detectie en verwijdering van inhoud die aanbieders toepassen op grond van vrijwillige overeenkomsten en andere effectieve kennismiddelen die kunnen worden vastgesteld.

1VEST-IMMO PROPERTIES SL behoudt zich het recht voor om de rechtsvorderingen uit te oefenen die zij passend acht die voortkomen uit enig illegaal gebruik door derden van de inhoud van haar website.

1VEST-IMMO PROPERTIES SL wordt beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, die actief meewerken aan de terugtrekking of, waar van toepassing, het blokkeren van al die inhoud die de nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen beïnvloeden of schenden. . Als de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar is voor deze classificatie, neem dan contact op met 1VEST-IMMO PROPERTIES SL.

WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR:

1VEST-IMMO PROPERTIES SL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud, structuur, ontwerp, diensten en voorwaarden voor toegang en / of gebruik van deze site toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, wanneer het dit nodig acht. , evenals het aanbrengen van zoveel wijzigingen als het nodig acht in deze juridische kennisgeving, deze wijzigingen zijn geldig zolang ze worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en is van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere die hier naar behoren worden gepubliceerd.

LINKS:

In het geval dat links of hyperlinks die op andere internetsites vallen namens het domein in werking worden gesteld, zal 1VEST-IMMO PROPERTIES SL geen enkele vorm van controle uitoefenen over deze sites en inhoud. In geen geval aanvaardt 1VEST-IMMO PROPERTIES SL enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in geen van dergelijke hyperlinks of andere internetsites. Evenzo zal het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten impliceren.

De gebruiker of de gebruiker erkent en aanvaardt dat 1VEST-IMMO PROPERTIES SL niet verantwoordelijk is voor de verliezen of schade die de gebruiker of de gebruiker kan oplopen als gevolg van de beschikbaarheid van de bovengenoemde websites of externe bronnen, of als gevolg van de geloofwaardigheid die de volledigheid, precisie of het bestaan van enige vorm van reclame, producten of ander materiaal dat via genoemde website of andere bronnen wordt aangeboden, verleent.

RECHT VAN UITSLUITING:

1VEST-IMMO PROPERTIES SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door derden, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

ALGEMEEN:

1VEST-IMMO PROPERTIES SL zal de schending van deze voorwaarden, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, vervolgen door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die volgens de wet kunnen overeenkomen.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE:

De relatie tussen 1VEST-IMMO PROPERTIES SL en de Gebruiker wordt beheerst door het Spaanse recht. De partijen onderwerpen zich, naar hun keuze, voor de oplossing van conflicten en het afstand doen van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker en/of de consument. In het geval van een verkoop door een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van hun bedrijf, handel, handel of beroep, onderwerpen beide partijen zich, uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van Estepona (Málaga, Spanje).

EUROPEES ONLINE CONFLICT OPLOSSING PLATFORM:

Wij informeren u dat in het geval van een probleem dat kan voortvloeien uit de gecontracteerde dienst of het verkochte product, u gebruik kunt maken van het Europese online platform voor geschillenbeslechting, dit is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

COOKIESBELEID

De website maakt gebruik van een traffic analyzer die gebruik maakt van kleine informatiebestanden genaamd en bekend als “cookies” die de server naar de computer van de persoon die toegang heeft tot de website stuurt voor de juiste werking en visualisatie van de websites door de gebruiker, evenals de verzameling van statistische gegevens over het gebruik en de navigatie van onze website.

We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief, indien van toepassing, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Cookies helpen ons ook om onze website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te bieden. Ze stellen ons in het bijzonder in staat om:

   - Schatting maken op getallen en patronen gebruiken.

   - Informatie over uw voorkeuren opslaan en onze website aanpassen aan uw individuele interesses.

   - Versnel uw zoekopdrachten.

   - U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

AANVAARDING EN/OF AFWIJZING VAN HET COOKIESBELEID

Deze website toont informatie over uw Cookiebeleid onderaan of bovenaan de portal bij elke login om hiervan op de hoogte te zijn en hiervan op de hoogte te zijn.

U kunt de installatie van cookies in uw webbrowser accepteren door een bevestigende en positieve handeling.

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de installatie en het gebruik te weigeren. U dient er echter rekening mee te houden dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Deze website verwerkt informatie over u door Google. Voor deze doeleinden wordt gemeld dat Google Inc. wordt beschouwd als een "veilige poort" in termen van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens.

De Gebruiker moet zijn voorafgaande toestemming geven, tenzij anders aangegeven, voor het gebruik van "cookies" en ook de opvolging van zijn IP toestaan tijdens het browsen op de Website.

Tenzij u de instellingen van uw webbrowser hebt aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies produceren wanneer u verbinding maakt met onze site.

In navolging van de Europese richtlijnen voor gegevensbeschermingsregels die kunnen worden beïnvloed door het gebruik van cookies, hebben verschillende internetbrowsers configuratietools zodat de gebruiker, indien gewenst, deze cookies kan deactiveren en / of verwijderen of de privé-browsingmodus in uw browser kan activeren.

U kunt de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toestaan, blokkeren of verwijderen door de browseropties die op uw computer zijn geïnstalleerd te configureren:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet- explorer-9

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN WAARVOOR?

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde uitleg van elk type cookie, tijd, eigendom, doel en domein:

Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"):

Google Analytics gebruikt de volgende cookies:

_ga, _gat, _gid en andere cookies die kunnen worden geladen door de bezoekbewakingsservice van Google.

Ze zijn gewend om:

   - een unieke gebruikers-ID genereren, die wordt gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker de site heeft bezocht te tellen, evenals de datum van het eerste en laatste bezoek aan de site.

   - Noteer de datum en tijd van toegang tot een van de pagina's van de site.

   - Controleer of het nodig is de sessie van een gebruiker open te houden of een nieuwe aan te maken.

   - Identificeer de sessie van de gebruiker om de geografische locatie bij benadering te verzamelen van de computer die toegang heeft tot de site met statistische effecten.

Ze kunnen zowel tijdelijk als aanhoudend zijn.